Synopsis van nr. 13 

    Dit is de tweede, verbeterde en vermeerderde uitgave van ons nr. 9 uit oktober 2018. Enkele kleine typografische correcties werden aangebracht, enkele dubbele persoonsvermeldingen werden samengevoegd en er kwamen hier en daar nog wat aanvullingen m.b.t. online toegang, aantal pp., etc. Het is vooral ook een aangevulde. Er kwamen immers enkele losse titels bij (niet zo veel, enkele nieuwe en enkele oude die we voor de eerste editie over het hoofd gezien hadden). De hoofdbrok der aanvullingen komt uit de Maitron en ligne en de NEVB Online. Tussen 24 en 27 augustus 2019 hebben we ook alle links opnieuw gecontroleerd.

    Deze lange bibliografie (de duizend-en-één uit de titel is slechts symbolisch, de teller staat nu al op 2322 titels) van de geschiedschrijving over de Kommunistische Partij van België past niet helemaal in het plaatje van dit elektronische tijdschrift dat door ons opgericht werd voor publicaties over Mechelse geschiedenis. Het hoe en waarom kan u hieronder lezen.

    Milou Rikir zorgde reeds in 1986 voor een repertorium van de communistische periodieken en het Dacob zorgde in 2007 voor een bibliografie van KPB-uitgaves en publicaties van haar leden, verwante organisaties en aan de partij gelieerde fondsen, stichtingen, uitgeverijen en boekhandels. Een recente en uitvoerige retrospectieve bibliografie van de geschiedschrijving over de partij bleek echter onbestaande toen we een litteratuurstudie wilden aanvatten, ter voorbereiding van een artikel over de geschiedenis van de Mechelse KPB-afdeling en -federatie. Om in die leemte te voorzien, werden de bibliografieën van boeken en ongepubliceerde licentiaatsverhandelingen doorgenomen, allerlei retrospectieve bibliografieën geplunderd, tijdschriften geëxcerpeerd en de voetnoten van artikels doorgelicht. Hoewel het resultaat vrij exhaustief geworden is, werd er geen volledigheid beoogd en werd er toch een beperking in acht genomen tot studies (plus getuigenissen en autobiografieën en ook wat eigentijdse stellingnames in tijdschriften) die (op enkele noodzakelijke uitzonderingen na) expliciet slechts de KPB en/of haar voormannen behandelen (of waarvan in elk geval de communisten toch een substantieel deel uitmaken of waarin voldoende nieuwe feiten aangebracht worden of een goede synthese gegeven wordt), dus geen algemene naslagwerken (tenzij er echt belangrijke hoofdstukken in staan) noch partijuitgaven of verkiezingsanalyses en ook geen krantenknipsels (die bronnen zijn en geen studies), behalve dan over het einde van de partij (en enkele belangwekkende van de ook online staande artikels) en al evenmin onuitgegeven papers (wél thesissen) die niet minstens online toegankelijk zijn of inventarissen (tenzij een inleiding over de archiefvormer onontbeerlijk was om toch een degelijke biografie over die persoon te kunnen geven).

   Op het CArCoB wordt door Jean Paul Willems nog steeds verder gewerkt aan een poging tot online brengen op hun site van de databank met ong. 800 titels (de "Bibliographie exhaustive de l’histoire du PCB"), samen met een andere databank over communistische militanten, vertrekkend van het werk van ere-prof. dr. José Gotovitch voor de Dictionnaire biographique des Kominterniens, tegenwoordig Le Maitron. Op het ogenblik kan men ze alleen nog maar consulteren in hun leeszaal.1

   Ondertussen is onze eigen tweede editie een eerbetoon aan ereprof. dr. José Gotovitch, eminent kenner en onderzoeker van de KPB, die zich op 12 april 2020 octogenarius mag noemen. Een derde – en allicht laatste – editie is in voorbereiding. Zeg niet met Cicero "Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?"; we wachten immers met de publicatie ervan tot onze eigen artikels over de Mechelse afdeling en federatie allemaal het daglicht zullen gezien hebben.


1 Eind april 2021 kon J. Gotovitch in de nieuwsbrief van het CArCoB meedelen dat toch al de eenvoudig bruikbare [zij het uitsluitend Franstalige] en voor iedereen toegankelijke  bibliografische databank online gebracht was, toegankelijk via  http://www.carcob.domainepublic.net/Biblio/index.php.