Synopsis van nr. 9 

    Deze lange bibliografie (de duizend-en-één uit de titel is slechts symbolisch, de teller staat eerder rond de tweeduizend) van de geschiedschrijving over de Kommunistische Partij van België past niet helemaal in het plaatje van dit elektronische tijdschrift dat door ons opgericht werd voor publicaties over Mechelse geschiedenis. Het hoe en waarom kan u hieronder lezen.

    Milou Rikir zorgde reeds in 1986 voor een repertorium van de communistische periodieken en het Dacob zorgde in 2007 voor een bibliografie van KPB-uitgaves en publicaties van haar leden, verwante organisaties en aan de partij gelieerde fondsen, stichtingen, uitgeverijen en boekhandels. Een recente en uitvoerige retrospectieve bibliografie van de geschiedschrijving over de partij bleek echter onbestaande toen we een litteratuurstudie wilden aanvatten, ter voorbereiding van een artikel over de geschiedenis van de Mechelse KPB-afdeling en -federatie. Om in die leemte te voorzien, werden de bibliografieën van boeken en ongepubliceerde licentiaatsverhandelingen doorgenomen, allerlei retrospectieve bibliografieën geplunderd, tijdschriften geëxcerpeerd en de voetnoten van artikels doorgelicht. Hoewel het resultaat vrij exhaustief geworden is, werd er geen volledigheid beoogd en werd er toch een beperking in acht genomen tot studies (plus getuigenissen en autobiografieën en ook wat eigentijdse stellingnames in tijdschriften) die (op enkele noodzakelijke uitzonderingen na) expliciet slechts de KPB en/of haar voormannen behandelen (of waarvan in elk geval de communisten toch een substantieel deel uitmaken of waarin voldoende nieuwe feiten aangebracht worden of een goede synthese gegeven wordt), dus geen algemene naslagwerken (tenzij er echt belangrijke hoofdstukken in staan) noch partijuitgaven of verkiezingsanalyses en ook geen krantenknipsels (die bronnen zijn en geen studies), behalve dan over het einde van de partij (en enkele belangwekkende van de ook online staande artikels) en al evenmin onuitgegeven papers (wél thesissen) die niet minstens online toegankelijk zijn of inventarissen (tenzij een inleiding over de archiefvormer onontbeerlijk was om toch een degelijke biografie over die persoon te kunnen geven).

    Op de valreep vernamen we van em. prof. dr. José Gotovitch dat hij en Jean Paul Willems ook al enkele jaren werkten aan een databank met ong. 800 titels, bestemd voor de site van het CArCoB onder de titel "Bibliographie exhaustive de l’histoire du PCB", samen met een andere databank over communistische militanten, vertrekkend van zijn werk voor de Dictionnaire biographique des Kominterniens, tegenwoordig Le Maitron (op 't moment van dit schrijven waren beide nog niet beschikbaar, maar we houden u op de hoogte1).

------------------
1) Ondertussen blijkt er een probleem gerezen te zijn, doordat de databanken opgemaakt zijn in Microsoft Access, wat het moeilijk maakt ze online te brengen. Mogelijk zullen ze dus alleen raadpleegbaar zijn in de leeszaal daar. Zie verder in de synopsis van nr. 13.